การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านพหุวัฒนธรรมศึกษาร่วมกัน

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านพหุวัฒนธรรมศึกษาร่วมกัน 3 พื้นที่วิจัย ครั้งที่ 1

  • การประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การพัฒนาองค์ความรู้พหุวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนาหลักสูตรพหุวัฒนธรรมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย” วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561  ณ โรงแรมธาริน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านพหุวัฒนธรรมศึกษาร่วมกัน 3 พื้นที่วิจัย ครั้งที่ 2

  • “การระดมความคิดเพื่อจัดทำกรอบแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาสำหรับบูรณาการเข้าสู่หลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา และการพัฒนาทักษะการจัดประสบการณ์เรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อเตรียมผลิตคู่มือและสื่อ” 16-18 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมอีโค่อินน์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านพหุวัฒนธรรมศึกษาร่วมกัน 3 พื้นที่วิจัย ครั้งที่ 3

  • “ประชุมเวทีสาธารณะสะท้อนคิดผลการดำเนินงานโครงการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรพหุวัฒนธรรมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย” ระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิวเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย