การประชุมกับตัวแทนสถานศึกษาและผู้ปกครอง

การประชุมกับตัวแทนสถานศึกษาและผู้ปกครองทั้งจาก โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เทศบาลนครแม่สอด จ.ตาก, โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว จ.เชียงใหม่ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เทศบาลเวียงเชียงของ จ. เชียงราย