การประชุมกับตัวแทนสถานศึกษาและผู้ปกครอง

  • โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เทศบาลนครแม่สอด จ.ตาก
  • โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว จ.เชียงใหม่
  • โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เทศบาลเวียงเชียงของ จ. เชียงราย